Vastuvõtt

Narva Vanalinna Riigikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord


Narva Vanalinna Riigikooli
õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 2023.a

§1. Üldsätted

 1. Käesolev kord on koostatud lähtudes «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest» (vastu võetud 09.06.2010.a, RT I 2010, 41, 240, jõustumine 01.09.2010) § 27 lõike 4 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010 määrusega nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” (RT I 2010, 60, 408 jõustumine 01.09.2010.).
 2. Narva Vanalinna Riigikool (NVRK - edaspidi kool) on keelekümblusmetoodikat rakendav põhikool. Õppekeel on eesti keel. Kooli teeninduspiirkonnaks on Ida-Virumaa.
 3. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu varase keelekümblusprogrammi alusel töötavatesse põhikooli ja gümnaasiumi klassidesse.
 4. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem/eestkostja kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ning sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
 • kui taotluse esitab lapsevanem/eestkostja, siis lapsevanema/eestkostja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
 • 1. klassi vastuvõtmisel lapse koolivalmiduse kaardi,
 • 6-aastase lapse vastuvõtmise korral lasteaia soovituse või/ja nõustamiskomisjoni positiivse otsuse asuda 1. klassi õppima,
 • põhikooli klassidesse vastuvõtmisel ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning jooksva õppeaasta hinnetelehe ning tervisekaardi medõele.
 1. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.
 2. Kool avalikustab vastuvõtu tingimused ja korra veebilehel https://nvrk.edu.ee

§2. Vastuvõtu kord 1. klassi

 1. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 1. veebruarist kuni 17. märtsini. Kui esimesse klassi jääb vabu kohti, täidab kool need hilisemate avalduste alusel, mis laekuvad kuni 31. augustini.
 2. Varase keelekümblusklassi õpilaskandidaatide koolivalmiduse hindamiseks moodustab direktor jooksva aasta 1. veebruariks oma käskkirjaga 7-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töökorra. Komisjoni koosseisus on kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog, logopeed, 3 algklasside õpetajat. Komisjon viib õpilaskandidaatidega läbi vestlusi kuni jooksva aasta 6. aprillini. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 17. märtsi.
 3. Komisjon töötab iga lapse individuaalse arengu huvides, mis võimaldab lapse täisväärtuslikku arengut õppides tulevikus keelekümblusmetoodika alusel ning tagab lapse positiivse suhtumise õpikeskkonda.
 4. Lapsevanemal /eestkostjal on õigus tutvuda lapse praktilise tööga.
 5. Kui õpilaskandidaate on rohkem kui vabu kohti, siis koostab komisjon pingerea, mille alusel võetakse õpilasi vastu vabanenud kohtadele kuni 31. augustini.
 6. Ühesuguse tulemuse korral on eelis keelekümbluslasteaia lõpetanul ja kandidaadil, kelle õed/vennad õpivad Narva Vanalinna Riigikoolis.
 7. Alates 17. aprillist teavitab kool vanemaid lapse 1. klassi vastuvõtmisest (info kooli kantseleis).
 8. Juhul, kui lapsevanem/eestkostja loobub vabatahtlikult lapsele eraldatud kohast koolis, antakse see järgmisele lapsele pingereas, mille on kindlaks määranud kooli vastuvõtukomisjon.
 9. Esimesse klassi vastuvõetud laste lõplikud nimekirjad esitab kool vormikohaselt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale 10. septembriks.
 10.  Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi võetakse ka vabade kohtade olemasolul.
 11.  Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja, psühholoog ja logopeed. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (klassiõpetaja, aineõpetaja või klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmisolek õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 12.  Lapsevanemal/eestkostjal on õigus viibida vestluse juures.
 13.  Komisjoni soovitused on aluseks õpilase keelekümblusklassis kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel ja /või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

§3. Vastuvõtu kord 2.-9. varajasse keelekümblusklassi

 1. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega toimub vestlus, mille viib läbi komisjon, millesse kuuluvad kooli õppealajuhataja ja psühholoog. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (eripedagoog, klassiõpetaja või aineõpetaja, klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmidus õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 3. Lapsevanemal/eestkostjal on õigus viibida vestluse juures.
 4. Komisjoni soovitused on aluseks õpilase vastuvõtmiseks keelekümblusklassi, kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

§6. Lõppsätted

 1.  Kord jõustub 2023. aasta 1. märtsil.

 

Narva Vanalinna Riigikooli
õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 2023.a

§1. Üldsätted

 1. Käesolev kord on koostatud lähtudes «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest» (vastu võetud 09.06.2010.a, RT I 2010, 41, 240, jõustumine 01.09.2010) § 27 lõike 4 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010 määrusega nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” (RT I 2010, 60, 408 jõustumine 01.09.2010.).
 2. Narva Vanalinna Riigikool (NVRK - edaspidi kool) on keelekümblusmetoodikat rakendav põhikool. Õppekeel on eesti keel. Kooli teeninduspiirkonnaks on Ida-Virumaa.
 3. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu varase keelekümblusprogrammi alusel töötavatesse põhikooli ja gümnaasiumi klassidesse.
 4. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem/eestkostja kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ning sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
 • kui taotluse esitab lapsevanem/eestkostja, siis lapsevanema/eestkostja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
 • 1. klassi vastuvõtmisel lapse koolivalmiduse kaardi,
 • 6-aastase lapse vastuvõtmise korral lasteaia soovituse või/ja nõustamiskomisjoni positiivse otsuse asuda 1. klassi õppima,
 • põhikooli klassidesse vastuvõtmisel ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning jooksva õppeaasta hinnetelehe ning tervisekaardi medõele.
 1. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.
 2. Kool avalikustab vastuvõtu tingimused ja korra veebilehel https://nvrk.edu.ee

§2. Vastuvõtu kord 1. klassi

 1. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 1. veebruarist kuni 17. märtsini. Kui esimesse klassi jääb vabu kohti, täidab kool need hilisemate avalduste alusel, mis laekuvad kuni 31. augustini.
 2. Varase keelekümblusklassi õpilaskandidaatide koolivalmiduse hindamiseks moodustab direktor jooksva aasta 1. veebruariks oma käskkirjaga 7-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töökorra. Komisjoni koosseisus on kooli direktor, õppealajuhataja, psühholoog, logopeed, 3 algklasside õpetajat. Komisjon viib õpilaskandidaatidega läbi vestlusi kuni jooksva aasta 6. aprillini. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 17. märtsi.
 3. Komisjon töötab iga lapse individuaalse arengu huvides, mis võimaldab lapse täisväärtuslikku arengut õppides tulevikus keelekümblusmetoodika alusel ning tagab lapse positiivse suhtumise õpikeskkonda.
 4. Lapsevanemal /eestkostjal on õigus tutvuda lapse praktilise tööga.
 5. Kui õpilaskandidaate on rohkem kui vabu kohti, siis koostab komisjon pingerea, mille alusel võetakse õpilasi vastu vabanenud kohtadele kuni 31. augustini.
 6. Ühesuguse tulemuse korral on eelis keelekümbluslasteaia lõpetanul ja kandidaadil, kelle õed/vennad õpivad Narva Vanalinna Riigikoolis.
 7. Alates 17. aprillist teavitab kool vanemaid lapse 1. klassi vastuvõtmisest (info kooli kantseleis).
 8. Juhul, kui lapsevanem/eestkostja loobub vabatahtlikult lapsele eraldatud kohast koolis, antakse see järgmisele lapsele pingereas, mille on kindlaks määranud kooli vastuvõtukomisjon.
 9. Esimesse klassi vastuvõetud laste lõplikud nimekirjad esitab kool vormikohaselt Narva Linnavalitsuse Kultuuriosakonnale 10. septembriks.
 10.  Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi võetakse ka vabade kohtade olemasolul.
 11.  Õppeaasta jooksul 1. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja, psühholoog ja logopeed. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (klassiõpetaja, aineõpetaja või klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmisolek õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 12.  Lapsevanemal/eestkostjal on õigus viibida vestluse juures.
 13.  Komisjoni soovitused on aluseks õpilase keelekümblusklassis kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel ja /või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

§3. Vastuvõtu kord 2.-9. varajasse keelekümblusklassi

 1. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2. 2.-9. varasesse keelekümblusklassi soovivate õpilastega toimub vestlus, mille viib läbi komisjon, millesse kuuluvad kooli õppealajuhataja ja psühholoog. Komisjonil on õigus kaasata oma töösse eksperte (eripedagoog, klassiõpetaja või aineõpetaja, klassijuhataja). Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmidus õppida varase keelekümblusmetoodika järgi.
 3. Lapsevanemal/eestkostjal on õigus viibida vestluse juures.
 4. Komisjoni soovitused on aluseks õpilase vastuvõtmiseks keelekümblusklassi, kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õppimiskeskkonda.

§6. Lõppsätted

 1.  Kord jõustub 2023. aasta 1. märtsil.