Vastuvõtt

Narva Vanalinna Põhikooli õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord   


Narva Vanalinna Põhikooli                                                         EELNÕU 
õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 2024.a

§1. Üldsätted

 1. Käesolev kord on koostatud lähtudes «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest» (vastu võetud 09.06.2010.a, RT I 2010, 41, 240, jõustumine 01.09.2010) § 27 lõike 4 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010 määrusega nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” (RT I 2010, 60, 408 jõustumine 30.05.2022).
 2. Narva Vanalinna Põhikool (NVPK - edaspidi kool) on põhikool. Õppekeel on eesti keel.
 3. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu põhikooli klassidesse.
 4. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem/eestkostja kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ning sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
 • kui taotluse esitab lapsevanem/eestkostja, siis lapsevanema/eestkostja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
 • 1. klassi vastuvõtmisel lapse koolivalmiduse kaardi,
 • 6-aastase lapse vastuvõtmise korral lasteaia soovituse või/ja nõustamiskomisjoni positiivse otsuse asuda 1. klassi õppima,
 • põhikooli klassidesse vastuvõtmisel ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning jooksva õppeaasta hinnetelehe ning tervisekaardi.
 1. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on möödapääsmatu vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.
 2. Kool avalikustab vastuvõtu tingimused ja korra veebilehel https://nvrk.edu.ee

§2. Vastuvõtu kord 1. klassi

 1. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 1. veebruarist kuni 15. märtsini kooli kantseleis. Kui esimesse klassi jääb vabu kohti, täidab kool need hilisemate avalduste alusel, mis laekuvad kuni 31. augustini.
 2. Laste koolivalmiduse hindamiseks moodustab juhataja jooksva aasta 1. veebruariks oma käskkirjaga kuni 5-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töökorra. Komisjoni koosseisu kuuluvad kooli juhataja, õppealajuhataja, psühholoog, logopeed, 2 algklasside õpetajat.
 3. Komisjon viib õpilaskandidaatidega läbi vestlusi kuni jooksva aasta 5. aprillini juhul, kui õpilaskandidaate on rohkem kui vabu kohti.
 4. Vestluse käigus vaadatakse õpilaskandidaadi kooliküpsust, 6-7 aastase lasteaialapse eeldatavaid üldoskusi teemal:

Mina ja keskkond, arvujada, orienteerumine paberil (praktiline töö).

 1. Praktilise tööga näitab laps, kuidas ta mõistab suulist juhendamist ja oskab selle järgi töötada ning abi vastu võtta. Õpilaskandidaat joonistab näidise järgi tähti ja kujundeid.
 2. Juhul, kui õpilaskandidaate on rohkem, siis moodustatakse punktide 4 ja 5 tulemuste alusel pingerida.
 3. Juhul, kui lapsevanem/eestkostja loobub vabatahtlikult lapsele eraldatud kohast koolis, teatab ta sellest alates 22. aprillist kooli kantseleisse ning  vabanenud koht antakse järgmisele pingereas olevale lapsele.
 4. Ühesuguse tulemuse korral on eelis kandidaadil, kelle õed/vennad õpivad Narva Vanalinna Põhikoolis.
 5. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 15. märtsi.
 6. Alates 15. aprillist teavitab kool kõiki vanemaid lapse 1. klassi vastuvõtmisest või mittevastuvõtmisest (info kooli kantseleis).
 7. Õppeaasta jooksul võetakse õpilasi 1. klassi vabade kohtade olemasolul.
 8. Õppeaasta jooksul 1. klassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja ja psühholoog, kellel on õigus kaasata oma töösse eksperte nagu klassiõpetaja ja/või logopeed. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja kooliküpsus, mis on aluseks õpilase vastuvõtmisel NVPK-sse ning lapse ja lapsevanema nõustamisel.
 9.   Lapsevanemal/eestkostjal on õigus vestluse juures viibida.

 

§3. Vastuvõtu kord 2.-9. klassi

 1.  2.-9. klassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2.  2.-9. klassi soovivate õpilastega toimub vestlus, mille viivad läbi kooli õppealajuhataja ja psühholoog, kellel on õigus kaasata oma töösse eksperte nagu eripedagoog, klassiõpetaja,  aineõpetaja, klassijuhataja).
 3. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmidus õppida.
 4. Lapsevanemal/eestkostjal on õigus viibida vestluse juures.
 5. Vestlus on aluseks õpilase vastuvõtmiseks NVPK-i, talle kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õpikeskkonda.

§4. Lõppsätted

 1.   Kord jõustub 2024. aasta 1. märtsil.

Narva Vanalinna Põhikooli                                                         EELNÕU 
õpilaste vastuvõtmise tingimused ja kord 2024.a

§1. Üldsätted

 1. Käesolev kord on koostatud lähtudes «Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusest» (vastu võetud 09.06.2010.a, RT I 2010, 41, 240, jõustumine 01.09.2010) § 27 lõike 4 alusel ning kooskõlas haridus- ja teadusministri 19.augusti 2010 määrusega nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord” (RT I 2010, 60, 408 jõustumine 30.05.2022).
 2. Narva Vanalinna Põhikool (NVPK - edaspidi kool) on põhikool. Õppekeel on eesti keel.
 3. Käesolev kord reguleerib õpilaste vastuvõttu põhikooli klassidesse.
 4. Kooli vastuvõtmiseks esitab lapsevanem/eestkostja kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis taotluse, millele lisab:
 • sisseastuja isikut tõendava dokumendi ning sünnitunnistuse või -tõendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
 • kui taotluse esitab lapsevanem/eestkostja, siis lapsevanema/eestkostja isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte,
 • 1. klassi vastuvõtmisel lapse koolivalmiduse kaardi,
 • 6-aastase lapse vastuvõtmise korral lasteaia soovituse või/ja nõustamiskomisjoni positiivse otsuse asuda 1. klassi õppima,
 • põhikooli klassidesse vastuvõtmisel ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust ning jooksva õppeaasta hinnetelehe ning tervisekaardi.
 1. Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta teadmiste ja oskuste hindamise korra ja vastuvõtu tingimuste osas 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on möödapääsmatu vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks.
 2. Kool avalikustab vastuvõtu tingimused ja korra veebilehel https://nvrk.edu.ee

§2. Vastuvõtu kord 1. klassi

 1. Dokumente võetakse vastu jooksva aasta 1. veebruarist kuni 15. märtsini kooli kantseleis. Kui esimesse klassi jääb vabu kohti, täidab kool need hilisemate avalduste alusel, mis laekuvad kuni 31. augustini.
 2. Laste koolivalmiduse hindamiseks moodustab juhataja jooksva aasta 1. veebruariks oma käskkirjaga kuni 5-liikmelise vastuvõtukomisjoni ja määrab kindlaks selle töökorra. Komisjoni koosseisu kuuluvad kooli juhataja, õppealajuhataja, psühholoog, logopeed, 2 algklasside õpetajat.
 3. Komisjon viib õpilaskandidaatidega läbi vestlusi kuni jooksva aasta 5. aprillini juhul, kui õpilaskandidaate on rohkem kui vabu kohti.
 4. Vestluse käigus vaadatakse õpilaskandidaadi kooliküpsust, 6-7 aastase lasteaialapse eeldatavaid üldoskusi teemal:

Mina ja keskkond, arvujada, orienteerumine paberil (praktiline töö).

 1. Praktilise tööga näitab laps, kuidas ta mõistab suulist juhendamist ja oskab selle järgi töötada ning abi vastu võtta. Õpilaskandidaat joonistab näidise järgi tähti ja kujundeid.
 2. Juhul, kui õpilaskandidaate on rohkem, siis moodustatakse punktide 4 ja 5 tulemuste alusel pingerida.
 3. Juhul, kui lapsevanem/eestkostja loobub vabatahtlikult lapsele eraldatud kohast koolis, teatab ta sellest alates 22. aprillist kooli kantseleisse ning  vabanenud koht antakse järgmisele pingereas olevale lapsele.
 4. Ühesuguse tulemuse korral on eelis kandidaadil, kelle õed/vennad õpivad Narva Vanalinna Põhikoolis.
 5. Vastuvõtukomisjon töötab ka nende õpilaskandidaatidega, kelle vanemad on vabade kohtade olemasolul avalduse esitanud pärast 15. märtsi.
 6. Alates 15. aprillist teavitab kool kõiki vanemaid lapse 1. klassi vastuvõtmisest või mittevastuvõtmisest (info kooli kantseleis).
 7. Õppeaasta jooksul võetakse õpilasi 1. klassi vabade kohtade olemasolul.
 8. Õppeaasta jooksul 1. klassi soovivate õpilastega viiakse läbi vestlus, milles osalevad kooli õppealajuhataja ja psühholoog, kellel on õigus kaasata oma töösse eksperte nagu klassiõpetaja ja/või logopeed. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon ja kooliküpsus, mis on aluseks õpilase vastuvõtmisel NVPK-sse ning lapse ja lapsevanema nõustamisel.
 9.   Lapsevanemal/eestkostjal on õigus vestluse juures viibida.

 

§3. Vastuvõtu kord 2.-9. klassi

 1.  2.-9. klassi võetakse vabade kohtade olemasolul.
 2.  2.-9. klassi soovivate õpilastega toimub vestlus, mille viivad läbi kooli õppealajuhataja ja psühholoog, kellel on õigus kaasata oma töösse eksperte nagu eripedagoog, klassiõpetaja,  aineõpetaja, klassijuhataja).
 3. Vestluse käigus selgitatakse välja õpilase motivatsioon, klassiküpsus ja valmidus õppida.
 4. Lapsevanemal/eestkostjal on õigus viibida vestluse juures.
 5. Vestlus on aluseks õpilase vastuvõtmiseks NVPK-i, talle kohanemist toetava individuaalplaani koostamisel või lapsevanema nõustamisel, leidmaks lapsele sobivamat õpikeskkonda.

§4. Lõppsätted

 1.   Kord jõustub 2024. aasta 1. märtsil.